Leverings- en betalingsvoorwaarden van EFAFLEX – van der Tol en Keijzer B.V.

Datum van uitgifte 1 FEBRUARI 2012

Artikel 1 Algemeen

1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten.

Artikel II Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft verkoper/opdrachtgever het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
De overeenkomst komt tot stand wanneer verkoper/opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht begint. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van onze schriftelijke opdrachtbevestiging respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de opdracht door ons.
2. Alle door ons verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar wij kunnen er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen e.d. zijn steeds slechts aanduidingen van de betreffende producten.

Artikel III Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek, dus exclusief bijv. vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen danwel andere heffingen, alsook alle kosten in verband met de door opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.
2. Indien montage c.q. installatie van geleverde producten uitdrukkelijk in onze opdrachtbevestiging is opgenomen en derhalve deel uitmaakt van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, is de in dit artikel omschreven prijs berekend, inclusief montage c.q. installatie en het bedrijfsklaar opleveren van de producten op de in de overeenkomst genoemde plaats. De apart in artikel VI opgenomen kosten en financiële consequenties van aldaar omschreven verplichtingen van opdrachtgever zijn, behoudens indien en voorzover uitdrukkelijk opgenomen in onze opdrachtbevestiging, niet in deze prijs begrepen.
3. Bij montage- en service-werkzaamheden worden de gebruikte materialen, gewerkte uren en gereden kilometers, mits niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, volgens geldende tarieven berekend.

Artikel IV Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen

1. Met inachtneming van het gestelde in artikel II lid 3 binden alle door ons verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door ons te leveren producten of te verrichten werkzaamheden ons slechts, indien en voorzover
dergelijke gegevens opgenomen zijn in onze schriftelijke opdrachtbevestiging, danwel deel uitmaken van de tussen ons en opdrachtgever apart gesloten schriftelijke overeenkomst.

Artikel V Montage, installatie en service

1. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze voldaan wordt c.q. is aan noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door ons uit te voeren montage- c.q. installatiewerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.
2. Opdrachtgever zorgt onder meer voor eigen rekening en risico, dat onze monteurs in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Hij verstrekt met inachtneming van noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen de nodige hulpmiddelen en verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door zijnerzijds beschikbaar gestelde hulpwerkkrachten, de nodige bijstand.
Opdrachtgever zorgt, dat voor onze monteurs geschikte behuizing en andere persoonlijke voorzieningen aanwezig zijn.

Artikel VI Levertijd

1. De levertijd, waaronder mede verstaan de termijn voor de door ons te verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag vermeldt in onze schriftelijke opdrachtacceptatie. Indien door de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn danwel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst op een later tijdstip in, namelijk op het moment dat alle gegevens, tekeningen etc. in ons bezit zijn, danwel de vereiste formaliteiten vervuld zijn.
2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient koper/opdrachtgever dus verkoper/opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel VII Overmacht

1. Onder overmacht van ons wordt verstaan: elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van onze verplichtingen in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was.
Wij zullen opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Artikel VIII Aflevering

Nadat de betreffende producten onze fabriek hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de produkten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde bij Artikel X en ongeacht de eventuele gehoudenheid van ons tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen. Plaats van aflevering is derhalve onze fabriek, ook al is franco verzending en/of vervoer door ons overeengekomen. Ingeval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.

Artikel IX Risico

1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel VIII. Ook bij schade aan producten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht.
2. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Wij zijn alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.
3. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten producten, welke bij ons ter bewerking, reparatie, of inspectie zijn afgegeven, onder ons voor risico van opdrachtgever. Wij verplichten ons de door opdrachtgever aan ons afgegeven producten met de nodige zorgvuldigheid te
bewaren en te behandelen.

Artikel X Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de producten gaat eerst op opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit de overeenkomst terzake of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan. Onder verplichtingen worden behalve betaling van de koopsom onder meer verstaan de terzake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle
ingevolge de overeenkomst terzake verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten e.d.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat tijdstip deze producten te vervreemden, te belenen, te verpanden of onder hypothecair verband te brengen, danwel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen. Opdrachtgever is bevoegd deze producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
3. Opdrachtgever zal ons terstond in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen. Onverminderd de overige aan ons toekomende rechten, worden wij reeds nu voor alsdan onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens ons aangegane (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door ons geleverde en aan roerende of onroerende zaken bevestigde producten op eerste vordering door ons te laten demonteren en tot ons te nemen.
4. Iedere betaling, die wij van opdrachtgever ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen, die wij op opdrachtgever hebben ten aanzien waarvan geen eigendomsvoorbehoud in de zin van lid 1 van dit artikel (meer) geldt.

Artikel XI Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koopprijs en/of de overeengekomen prijs terzake van door ons uit te voeren c.q. uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze contant bij de aflevering danwel binnen 30 dagen na aflevering overeenkomstig het gestelde in artikel VIII. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt deze – behoudens uitdrukkelijk anders luidende schriftelijke afspraken tussen partijen – overeenkomstig de orderbevestiging.
3. Betaling van meerwerk dient te geschieden, zodra dit door ons aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
4. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie of een stille verpanding van door ons geleverde producten. In een dergelijk geval zijn wij eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.
5. Ingeval wij met opdrachtgever zijn overeengekomen dat betaling via een bankinstelling zal plaatsvinden of wanneer zekerheid gesteld wordt middels documentair krediet of bankgaranties, staat opdrachtgever ervoor in dat zulks steeds door middel van een eerste klas bank zal geschieden.
Wanneer wij in redelijkheid kunnen twijfelen aan de genoemde kwalificatie, zijn wij gerechtigd om de voorgestelde bank af te wijzen en een andere bank aan te wijzen.
6. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
In dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten.
7. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijke gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht aan ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag en te allen tijde minimaal e 150,00 exclusief omzetbelasting zullen bedragen.
8. Wij zijn gerechtigd zaken van opdrachtgever, die ons ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan ons verleende opdracht, onder ons te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons.

Artikel XII Ontbinding

1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, is hij in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:
– de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
en/of
– de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
een en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
2. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, verklaren wij alle overeenkomsten met opdrachtgever voor ontbonden, tenzij wij opdrachtgever binnen redelijk termijn mededelen nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn;
– de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
– al onze eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, op te schorten;
een en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel, zijn alle vorderingen van ons op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de desbetreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen wij gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden, teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze rechten te effectueren.

Artikel XIII Inspectie en reclame

1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, danwel na afronding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, of – indien dit eerder is – na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Eventuele reclames over gebreken aan de producten, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling, kwaliteit tussen de geleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of facturen gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten c.q. afronding schriftelijk aan ons te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierbovengestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan ons te worden gemeld. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na de datum van dagtekening van desbetreffende factuur.
3. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever elke aanspraak terzake van die gebreken.
5. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan door ons geen controle op de reclame kan plaatsvinden. Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel XIV Garantie

1. Gedurende 12 maanden na aflevering in de zin van artikel VIII verlenen wij garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of – zulks te onzer uitsluitende beoordeling – het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting (onderdelen van) geleverde producten vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) producten onze eigendom.
Alle kosten, die uitgaan boven de hierbovenvermelde omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals onder meer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. Ingeval wij ter uitvoering van onze garantieverplichtingen reparatie-activiteiten aan geleverde producten verrichten, blijven de desbetreffende producten volledig voor risico van opdrachtgever.
2. Onze garantie geldt niet:
A. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
B. indien wij in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren;
C. indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
D. indien niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.

3. Indien producten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze leveranciers aan ons wordt gegeven.
Indien wij ons verbonden hebben de producten te monteren c.q. te installeren, geldt onze garantieverplichting te dien aanzien enkel, ingeval sprake is van ondeugdelijke montage c.q. installatie. In een dergelijk geval gaat de door ons verleende garantie in op de dag dat de montage c.q. installatie naar ons oordeel door ons is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, negen maanden na de aflevering in de zin van artikel VIII.
4. Onze garantie vervalt, indien:
A. het betreft fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage;
B. opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten;
C. opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichtingen ten aanzien van inspectie en reclamering.
D. indien er geen regulier onderhoud is gepleegd door Efaflex – van der Tol en Keijzer B.V. geautoriseerd personeel.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.

Artikel XV Aansprakelijkheid

1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel XIV omschreven garantieverplichting.
2. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van onszelf en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij beperkt tot de hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.
3. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesse, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van uitvoering van de opdracht, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.

Artikel XVI Toepasselijk recht; bevoegde rechter

1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats, waar wij gevestigd zijn.
2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.